(بدون عنوان)

ـ جویدن آدامس هنگام خرد کردن پیاز مانع از اشک ریزی شما می شود.ـ اثر لب و زبان هر کس همانند اثر انگشت آن منحصر به فرد است.

ـ رشد کودک در بهار بیشتر است.


 
ـ ۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد.

ـ شترمرغ در ۳ دقیقه ۹۵ لیتر آب می خورد.

 

http://www.yjc.ir/fa/news/3996702/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C


منبع این نوشته : منبع